1.oldal

Bevallás alanya és típusa

I. Bevallás jellege

II. Bevallott időszak

Az elvárt formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

III. A záró bevallás benyújtásának oka

IV. Bevallásban szereplő betétlapok

Kérjük, a megfelelő betétlapot kitöltés előtt jelölje be!

Több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet.

V. Adóalany:

Az elvárt formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

Székhelye, lakóhelye:

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Kiegészítő adatok

Tevékenységi kör, melyet jellemzően folytat:

Kecskeméti telephely, ha a székhely nem az önkormányzat illetékességi területén található:

2. oldal

VII. Az adó

Kérjük, először a bejelölt betétlapot töltse ki! A Htv. szerinti-vállalkozási szintű-éves nettó árbevétel(1.sor) nem tölthető ki, annak az értéke a kitöltött betétlapról autómatikusan kerül áttöltésre.

1. A Htv. szerinti–vállalkozási szintű–éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon)

Ft

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39.§ (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén "E" lap II/7.sor) együttes összege

Ft

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke

Ft

4. Anyagköltség

Ft

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

Ft

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6) alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor

Ft

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)*

Ft

8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az átérési különbözet összege (+,-)*[részletezése az I jelű betétlapon található] 

Ft

9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

Ft

10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

Ft

11. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap (6+7+8-9+10)

Ft

12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap

Ft

13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C § (2) bek. szerint)

Ft

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C § (4) bek. szerint)

Ft

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13-14)

Ft

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (15. sor x 1,6 %)

Ft

17. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C § (2) bek. szerint) (a helyi rendelet nem biztosít adókedvezményt)

Ft

18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C § (4) bek. szerint) (a helyi rendelet nem biztosít adókedvezményt)

Ft

19. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja szerint]

Ft

20. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

Ft

21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

Ft

22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

Ft

23. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10 %-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek. ] (a helyi rendelet nem biztosít adókedvezményt)

Ft

24. Iparűzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]

Ft

25. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

Ft

26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

Ft

27. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a

Ft

28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat)

(Fő)

VIII. Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak

2. Első előlegrészlet

Ft

3. Második előlegrészlet

Ft

Az elszámolt alvállalkozói teljesítések értéke(név/székhely/kifizetett összeg) csatolt dokumentum

Kedvezményre, mentességre alapul szolgáló körülmény:

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A bevallás ellenjegyzése esetén:

A

„A” JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása

II. Htv. szerint éves nettó árbevétel (VII/1. pont)

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6)

Ft

2. Számviteli törvény, Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel

Ft

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

Ft

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege

Ft

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege

Ft

5.1. Az 5. sorból regisztrációs adó

Ft

5.2. Az 5. sorból energiaadó

Ft

5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó

Ft

6. Felszolgálási díj árbevétele

Ft

Az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) iparűzési adóalapjának meghatározása

1. A 2002. évi XLIII. tv. 5. § szerinti összes megszerzett bevétel

Ft

2. EVA adóalap(1. sor x 0,5)

Ft

Eladott áruk beszerzési értéke és az anyagköltség elszámolása

VII/2. eladott áruk beszerzési értéke - 2016. évi nyitókészlet 

Ft

VII/2. eladott áruk beszerzési értéke - 2016. évi beszerzés

Ft

VII/2. eladott áruk beszerzési értéke - 2016. évi zárókészlet

Ft

VII/2. eladott áruk beszerzési értéke - 2016. évi adóbevallásnál elszámolható összeg (nyitókészlet+beszerzés-zárókészlet)

Ft

A záró készlet nem lehet több a nyitó készlet és beszerzés összegénél!

VII/4. anyagköltség - 2016. évi nyitókészlet 

Ft

VII/4. anyagköltség - 2016. évi beszerzés

Ft

VII/4. anyagköltség - 2016. évi zárókészlet

Ft

VII/4. anyagköltség - 2016. évi adóbevallásnál elszámolható összeg (nyitókészlet+beszerzés-zárókészlet)

Ft

A záró készlet nem lehet több a nyitó készlet és beszerzés összegénél!

B

„B” JELŰ BETÉTLAP Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

II. Htv. szerint éves nettó árbevétel (VII/1. pont)

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű -éves nettó árbevétel [(2+3+4+5+6+7-8-9]

Ft

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

Ft

3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei

Ft

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele

Ft

5. Befektetési szolgáltatás bevétele

Ft

6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete

 

Ft

7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Ft

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ft

9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé

Ft

C

„C” JELŰ BETÉTLAP Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

II. Htv. szerint éves nettó árbevétel (VII/1. pont)

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű -éves nettó árbevétel [(2+3+4+5+6+7)-8]

Ft

2. Biztosítástechnikai eredmény

Ft

3. Nettó működési költség

Ft

4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege

Ft

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Ft

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Ft

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv.52. § 22. c) alpontja szerint egyéb növelő tételek

Ft

8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

Ft

D

„D” JELŰ BETÉTLAP Befektetési vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása

II. Htv. szerint éves nettó árbevétel (VII/1. pont)

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű -éves nettó árbevétel (2+3+4+5+6)

Ft

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

Ft

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

Ft

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

Ft

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Ft

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Ft

E

„E” JELŰ BETÉTLAP Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt válallkozás adóalapja

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

Ft

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

Ft

3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Ft

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Ft

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Ft

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

Ft

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1.+2.), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3.+4.+5.+6.) ]

Ft

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

Ft

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

Ft

3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

Ft

4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

Ft

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke

Ft

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke 

Ft

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke

Ft

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv.39.§(4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

Ft

9. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5.+6+7.+8.)

Ft

10. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete(adóalap) (1.-2.-9.)

Ft

11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap [„E” jelű betétlap III. /10. sor* („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]

Ft

F

„F ”JELŰ BETÉTLAP Vállalkozási szintű adóalap megosztása

II. Alkalmazott adóalap megosztás módszere

III. Megosztás (VII/10. pont)

1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege

Ft

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege

Ft

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege

Ft

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege

Ft

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

Ft

6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

Ft

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

(kWh vagy ezer m3)

8. A 7.sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

(kWh vagy ezer m3)

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege

Ft

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg

Ft

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma

db

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

db

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma

db

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma

db

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma

db

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

db

G

„G” JELŰ BETÉTLAP Nyilatkozat túlfizetésről

II. Nyilatkozat túlfizetésről

Ft
Ft

A számlaszám megadásának módja: 99999999-99999999-99999999 (amiből a harmadik rész elhagyható)

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozására átvezetendő összegek

Ft

A számlaszám megadásának módja: 99999999-99999999-99999999 (amiből a harmadik rész elhagyható)

H

„H” JELŰ BETÉTLAP Önellenőrzési pótlék bevallása

Adóalap változása (+,-)

Ft

Amennyiben a mezőbe negatív számot szeretne írni, akkor kérjük, hogy először gépelje be az összeget, majd tegye ki az összeg végére "-" jelet, amit a rendszer automatikusan az összeg elé helyez.

Az önellenőrzési pótlék alapja

Ft

Adóösszeg változása (+,-)

Ft

Amennyiben a mezőbe negatív számot szeretne írni, akkor kérjük, hogy először gépelje be az összeget, majd tegye ki az összeg végére "-" jelet, amit a rendszer automatikusan az összeg elé helyez.

Az önellenőrzési pótlék összege

Ft
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező